Müdür Yardımcıları

Ögr. Gör. Mustafa KAZAK

Ögr. Gör. Merve AKPINAR YILMAZ

 

MÜDÜR YARDIMCISI 

GÖREVİN TANIMI

Müdür Yardımcısı, Müdür tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Meslek Yüksekokulunun aylıklı öğretim üyeleri arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.

Meslek Yüksek Okulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapar.

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

 • MYO Müdürünün olmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder.
 • MYO Müdürünün verdiği görevleri yapmak.
 • Her akademik yarıyılın başında haftalık ders programlarını yapmak.
 • Öğrenci Dilekçeleri.
 • MYO Prosedürlerinin uygulama alanlarında belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.
 • Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuvarlar için MYO Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri ve dokümanları vermek.
 • Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.
 • Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.
 • Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korumak ve saklamak,
 • Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak,
 • Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,
 • Sosyal Faaliyetler
 • Ek Dersler

YETKİLERİ

 • Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
 • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
 • Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.
 • Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.