Tarihçemiz

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Üniversite bünyesinde Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 09/05/2018 tarih 7141 sayılı kanunla kurulmuştur. Öğrenci alımı konusundaki teklifi 20/03/2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/b-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Yüksekokulumuz Faaliyetlerini Anayasanın 130. maddesi ve yetki görev-sorumlulukları düzenleyen diğer yasal mevzuat; Kanunlar; (2547 sayılı Kanun, 2809 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, 657sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 6245 Harcırah Kanunu, 5436 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve K.H.K.’ler de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5565 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler, Yönergeler) ile sürdürmektedir.

Yüksekokulumuz kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun ilgili maddelerinde belirtilen görevlerini sürdürmektedir.

  1. Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
  2. Kendi ihtisas gücünü, maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,
  3. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,
  4. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,
  5. Eğitim-öğretim seferberliği için de örgün, yaygın ve sürekli eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,
  6. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,
  7. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

Yüksekokulumuzda 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi itibari ile iki bölüm ve bu bölümlere bağlı olarak öğrenci alımı yapılan bir aktif ve bir tanede gelecek dönem öğrenci alacak olan iki program bulunmaktadır. “Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü” altında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, “Yönetim ve Organizasyon Bölümü ” altında Sağlık  Kurumları İsletmeciliği Programı yer almaktadır. Yüksekokulumuzda 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi itibari ile 7 öğretim görevlisi ve 2 doktor öğretim üyesi bulunmakla beraber; mevcut kadro ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilmektedir. Yüksekokulumuzda görevli öğretim elemanlarımız eğitim-öğretim faaliyetleri dışında alanlarıyla ilgili akademik çalışmalarını devam ettirmekte olup üniversitemizin adını ulusal ve uluslararası düzeyde duyurmaktadır.

Yüksekokulumuz’un amacı, sağlık ile ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışacak nitelikli sağlık elemanları yetiştirmektir. Nitelikli sağlık personeli yetiştirme amacına yönelik olarak çağın gereklerine uygun, sağlık sektörünün gereksinimlerini karşılamayı hedefleyen Yüksekokulumuz teorik eğitimi uygulama ile desteklemektedir. Öğrencilerimiz bu sayede kazandıkları teorik bilgileri uygulama ve mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme olanağına sahip olmaktadır. Yüksekokulumuzun bölümlerinden mezun olan öğrenciler, Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik’e göre kendilerine özgü lisans programlarına dikey geçiş yaparak öğrenimlerine devam edebilecektir.

MÜDÜRLERİMİZ

Prof. Dr. Tolga ERTEKİN    09.03.2019 – 17.04.2020

Doç. Dr. Emre ATAY  17.04.2020 – Halen

 

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023

Skip to content