Görev Tanımı

MALİ İŞLER BÜROSU

GÖREVİN TANIMI :

Meslek Yüksek Okullarındaki gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik, verimlilik ilkelerine ve görevi kapsamındaki mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla mali işlemleri yapar.

 

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

 • Yeteri kadar ödenek bulunup bulunmadığını kontrol eder.
 • Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olmasını sağlar.
 • Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlar.
 • Bütün işlemlerde maddi hata bulunmamasını sağlar.
 • Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olmasını sağlar.
 • Okul uygulamaları ile ilgili ek ders çizelgelerini hazırlar ve ödemelerini gerçekleştirir, yazışmalarını Öğrenci – İşleri ve Personel
 • Birimleri ile eşgüdümlü olarak yürütür.
 • Akademik ve idari personelin maaş, terfi ve geçim indirimi bordrolarını hazırlamak.
 • Akademik ve idari personelin aile yardımı, doğum yardımı ve çocuk yardımı bordrolarını hazırlamak.
 • Akademik personele ait ek ders bordrolarını yapmak.
 • Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemleri hazırlamak ve ödeme emirlerini düzenlemek.
 • Akademik ve idari personelin fazla ve yersiz ödemelere ait kişi borcu borç onayı belgelerini düzenlemek.
 • Akademik ve idari personelin sosyal güvenlik giderlerinin internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi Sistemine yüklemek.

 

MUHASEBE

 • Akademik personelin maaş, terfi, ek ders yükleri ve puantaj cetvellerini hazırlamak,
 • İdari personelin maaş, terfi, fazla mesailerini ve ödeme evraklarını hazırlamak,
 • Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yolluklarını hazırlamak,
 • Yüksekokul bütçe hazırlıklarını yapmak,
 • Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin alınması için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Elektrik, su, telefon, doğalgaz v.b. faturaların ödeme hazırlığını yapmak,
 • Hazırlanan tüm evrakları Yüksekokul sekreterine sunmak,
 • Personele ait emekli kesenekleri icmal bordrolarını hazırlamak,
 • Kişi borcu evraklarını hazırlamak,
 • Akademik ve idari personelin diğer kurumlarda çalıştığı hizmet günlerinin toplanmasını ve derece ve kademelerine yansıtılması işlemini yapmak,
 • Staj yapan öğrencilerin sigortalanması işlemini yapmak,
 • Kadrolu personele ait SGK verilerini, SGK’ya internet ortamında göndermek,
 • Personel giysi yardımı evraklarını hazırlamak.

 

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ

GÖREVİN KISA TANIMI

Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt için gerekli işlemlerini yapar.

 

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

 • Tüketim ve demirbaş ( eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım ve onarım malzemeleri, ahşap ve metal malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri, makine ve teçhizat alım ve bakımları vb.) malzemelerinin ihale ile satın alım işlemlerini yapar.
 • Meslek Yüksekokulunun tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit eder.
 • Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünü takip eder.
 • Satın alınan tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt altına almak için ambar memuruna teslim eder.
 • İhale ve satın alım işlemlerinde tutulan evrakların arşivlenmesini yapar.
 • İhale ve satın alım işlemlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmasını sağlar.
 • Hizmet alımı ile ilgili işlemleri yürütür.
 • Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenler ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletir.
 • Taşınır işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini sağlar.
 • Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapar, Değer Tespit Komisyonuna bildirir.
 • Yatırım ve analitik bütçelerinin hazırlanmasında mutemetlik ile eşgüdümlü olarak çalışır.
 • Harcama cetvellerini aylık olarak mutemetlik ile eşgüdümlü olarak takip eder.

 

SATIN ALMA İŞLERİ BÜROSU

GÖREVİN TANIMI :

Meslek Yüksek Okulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla satın alma işlemlerini yapar.

 

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

 • Bölümlerden ve bağlı birimlerden gelen satın alınma isteklerini Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine sunar ve Meslek Yüksekokulu Sekreterinin teklifi ile Müdürlük Makamının onayını alır.
 • Satın alma taleplerinin mevcut ödenek durumlarını dikkate alarak takip etmek.
 • Satın alma talep formlarını hazırlamak.
 • Satın alma şekline göre diğer yazışmaları yapmak.(Yaklaşık maliyet, piyasa araştırma, mal muayene kabul, hizmet işleri kabul, ihale onay ve ödeme emri, tekliflerin alınması ve satın alma onay belgesinin hazırlanması)
 • Nakit veya mahsupları düzenleyerek teslim evrakı ile birlikte Strateji Daire Başkanlığına teslim etmek.
 • Strateji Daire Başkanlığınca ödeme onayı verilen evrakları ödeme kalemlerine göre tanzim ederek dosyalamak.
 • Elektrik, Doğalgaz, Su ve Telefon Faturalarının ödeme emirlerini hazırlamak.
 • Satın alma bürosu ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.
 • Ön mali kontrol işlemini gerektiren evrakların hazırlanması takibinin yapılması,
 • Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,
 • Taşınır işlem fişinin muayene raporunun hazırlanması, satın alınan ürünün ilgili birime teslim işlemlerinin sağlanması.