Kalite Politikası

BOLVADİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE POLİTİKASI

 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu misyon ve vizyonu doğrultusunda  evrensel  değerleri,   akademik   özerkliği,   toplumla   etkileşimi   esas   alan; akademik,  eğitim-öğretim  ve  araştırma  faaliyetlerinin  kalitesini  arttırmayı,  süreç  odaklı yönetimi  ve  gerekli  standartları  güvence  altına  almayı,  tüm  paydaşların  katılımını  ve memnuniyetini,  sürekli  iyileştirmeyi  ve  sürdürülebilirliği  ilke  edinen  bir  sistemi  temel almıştır. Bu politika kapsamında Yüksekokulumuzda;

 

 1. Yüksekokulumuzun tüm eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyet alanlarında kalite güvence sisteminin işlerliğini sağlamak,
 2. Yüksekokulumuzun stratejik planı kapsamında süreçlerin etkinliğini artırarak kaliteyi sürekli iyileştirmek,
 3. Akademik ve idari alanlarda görev alan personelin görev tanımlarını belirlemek,
 4. Yüksekokulumuzun tüm faaliyet alanlarına ilişkin süreçlerde iş tanımlarını tanımlamak,
 5. Yüksekokulumuz iç ve dış paydaşlarının memnuniyet düzeyini ölçmek, değerlendirmek ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek,
 6. Kalite yönetimi ile ilgili etkin ve verimli eğitimler düzenlemek,
 7. Kalite kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla kurumda toplantılar ve etkinlikler düzenlemek,
 8. Stratejik Planında   yer   alan   toplumsal    hizmet   faaliyetlerine    ilişkin   hedeflerin gerçekleştirilme düzeyini ilgili birimlerle yıllık değerlendirmek ve önlemleri planlamak,
 9. Yüksekokulumuz bünyesinde akademik ve idari personel sayısında niceliksel ve niteliksel artışın sağlanması ve personelin gelişimini sağlamak,
 10. Bilgi ve Teknoloji Üretecek Altyapıyı Geliştirmek, Ulusal ve Uluslararası faaliyetlerinin nicelik ve niteliğini artırmak,
 11. Eğitim ve araştırma alanları ile idari alanların fiziki altyapısını güçlendirmek,
 12. Bilişim teknolojileri ile donatılmış kullanıcı odaklı çalışma alanları ve imkânları iyileştirilerek kütüphane hizmet kalitesini arttırmak

 

 

HEDEFLERİMİZ

 

Eğitim Alanında;

 1. Yüksekokulumuz öğretim elemanları ve öğrenciler için sağlık hizmetleri alanında ideal eğitim koşullarını sağlamak ve devam ettirmek,
 2. Yüksekokulumuz öğrencilerinin; kanıta dayalı ve güncel bilgileri kapsayan ders materyalleri, uygulama araç-gereç ve alanları ile desteklenmiş bir eğitim-öğretim ortamında, ulusal çekirdek eğitim programı ile uyumlu, kuramsal ve uygulamalı eğitim süreci sonunda yetkin, alanında uzman, birer sağlık profesyoneli olmalarını sağlamak,
 3. Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak sağlıkla ilgili sorunların çözümünde mesleği ile ilişkili rol ve sorumluluklarını yerine getirirken, kanıta dayalı bilimsel yaklaşımları kullanan, araştırmacı, girişimci, yenilikçi, bilime katkı   sağlayan   yetkin   sağlık   profesyonelleri yetiştirmektir,
 4. Sağlık temalı bir Yüksekokul olarak sağlık bilimleri alanında kalkınmayı ve gelişmeyi destekleyecek ön lisans programları ile güçlü, donanımlı sağlık profesyonelleri ve araştırmacılar yetiştirmeyi, bilim alanına katkı sunmak.

 

Araştırma Alanında;

 1. Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun sağlığını ve refahını yükseltmeyi hedefleyen, nitelikli araştırma faaliyetleri yürütmek,
 2. Ulusal ve uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanan makale ve yayın sayısını arttırmak,
 3. Dış kurumlar tarafından desteklenen proje sayısını arttırmak,
 4. Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer kurumlar ve kuruluş alanları ile iş birliği yapmak.

 

Sağlık Hizmeti Alanında;

 1. Toplumun sağlığı ve refahını geliştirmeyi hedefleyen, yenilikçi, yaratıcı, güvenilir, nitelikli sağlık profesyonelleri ile nitelikli ve etkili profesyonel sağlık hizmeti sunmak,
 2. Mesleği ile ilgili edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapmak,
 3. Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri   izlemek, değerlendirmek ve ülkemizdeki sağlık politikalarının oluşumunda etkili olarak sağlık problemlerine karşı projeler oluşturmak ve uygulamak.

 

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023

Skip to content