Kurumsal Politikalarımız

KURUMSAL POLİTİKALARIMIZ

MİSYONUMUZ

Üniversitemiz ilkelerini temel alarak bilimsel bilgi ve evrensel değerler ışığında, insan sağlığı ve etik değerlere önem veren, sağlık sektöründe ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet verebilecek, lider nitelikli sağlık personelleri yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Çağın gereksinimlerine uygun, yeterli bilgi ve beceriye sahip, sektöründe bir marka olmayı hedefleyen, mezun oldukları okullarının ismini meslek hayatları boyunca gururla taşıyan sağlık personellerinin yetiştirildiği alanında lider ve öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve bölümleri olarak benimsediğimiz temel değerlerimiz;

 • Profesyonellik
 • Bilimsellik
 • Yaşam boyu öğrenme
 • Yenilikçilik
 • Hümanizm
 • Ekip ilkelere bağlılık
 • Duyarlılık
 • Otonomi
 • Etik bilinci
 • Dürüstlük
 • Liderlik

HEDEFLERİMİZ

Eğitim Alanında;

1-Yüksekokulumuz öğretim  elemanları  ve  öğrenciler  için  sağlık  hizmetleri  alanında  ideal  eğitim koşullarını sağlamak ve devam ettirmek.

2-Yüksekokulumuz  öğrencilerinin; kanıta  dayalı ve  güncel  bilgileri kapsayan  ders  materyalleri, uygulama   araç-gereç  ve  alanları  ile  desteklenmiş  bir  eğitim-öğretim  ortamında, ulusal çekirdek eğitim programı ile uyumlu, kuramsal ve uygulamalı eğitim süreci sonunda yetkin, alanında uzman, birer sağlık profesyoneli olmalarını sağlamak.

3-Sahip  olduğu  bilgi  birikimini  kullanarak  sağlıkla  ilgili sorunların  çözümünde  mesleği  ile ilişkili rol ve sorumluluklarını yerine getirirken, kanıta dayalı bilimsel yaklaşımları kullanan, araştırmacı,   girişimci,   yenilikçi,   bilime   katkı   sağlayan   yetkin   sağlık   profesyonelleri yetiştirmektir.

4-Sağlık  temalı  bir  Yüksekokul  olarak  sağlık  bilimleri  alanında  kalkınmayı  ve  gelişmeyi destekleyecek önlisans programları ile güçlü, donanımlı sağlık profesyonelleri ve araştırmacılar yetiştirmeyi, bilim alanına katkı sunmak.

Araştırma Alanında;

1-Ulusal  ve  uluslararası  düzeyde  toplumun  sağlığını  ve  refahını  yükseltmeyi  hedefleyen, nitelikli araştırma faaliyetleri yürütmek.

2-Ulusal ve uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanan makale ve yayın sayısını arttırmak.

3-Dış kurumlar tarafından desteklenen proje sayısını arttırmak.

4-Araştırma  faaliyetlerinin  yürütülmesinde  diğer  kurumlar  ve  kuruluş  alanları  ile  işbirliği yapmak.

Sağlık Hizmeti Alanında;

1-Toplumun sağlığı ve refahını geliştirmeyi hedefleyen, yenilikçi, yaratıcı, güvenilir, nitelikli sağlık profesyonelleri ile nitelikli ve etkili profesyonel sağlık hizmeti sunmak.

2-Mesleği ile ilgili edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapmak.

3-Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki    olayları/gelişmeleri   izlemek, değerlendirmek  ve  ülkemizdeki  sağlık  politikalarının oluşumunda  etkili  olarak  sağlık problemlerine karşı projeler oluşturmak ve uygulamak.

BOLVADİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE POLİTİKASI

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu misyon ve vizyonu doğrultusunda  evrensel  değerleri,   akademik   özerkliği,   toplumla   etkileşimi   esas   alan; akademik,  eğitim-öğretim  ve  araştırma  faaliyetlerinin  kalitesini  arttırmayı,  süreç  odaklı yönetimi  ve  gerekli  standartları  güvence  altına  almayı,  tüm  paydaşların  katılımını  ve memnuniyetini,  sürekli  iyileştirmeyi  ve  sürdürülebilirliği  ilke  edinen  bir  sistemi  temel almıştır. Bu politika kapsamında Yüksekokulumuzda;

1-Yüksekokulumuzin  tüm eğitim,  öğretim,  araştırma  ve  toplumsal  katkı faaliyet  alanlarında  kalite güvence sisteminin işlerliğini sağlamak

2-Yüksekokulumuzin  stratejik  planı  kapsamında süreçlerin  etkinliğini  artırarak  kaliteyi  sürekli iyileştirmek

3-Akademik ve idari alanlarda görev alan personelin görev tanımlarını belirlemek

4-Yüksekokulumuzin tüm faaliyet alanlarına ilişkin süreçlerde iş tanımlarını tanımlamak

5-Yüksekokulumuz  iç  ve  dış  paydaşlarının memnuniyet  düzeyini  ölçmek,  değerlendirmek ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek

6-Kalite yönetimi ile ilgili etkin ve verimli eğitimler düzenlemek

7-Kalite kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla kurumda toplantılar ve etkinlikler düzenlemek

8-Stratejik   Planında   yer   alan   toplumsal    hizmet   faaliyetlerine    ilişkin   hedeflerin gerçekleştirilme düzeyini ilgili birimlerle yıllık değerlendirmek ve önlemleri planlamak

9-Yüksekokulumuz  bünyesinde akademik  ve idari  personel  sayısında niceliksel  ve  niteliksel  artışın sağlanması ve personelin gelişimini sağlamak.

10-Bilgi  ve  Teknoloji  Üretecek  Altyapıyı  Geliştirmek, Ulusal  ve  Uluslararası  faaliyetlerinin nicelik ve niteliğini artırmak

11-Eğitim ve araştırma alanları ile idari alanların fiziki altyapısını güçlendirmek

12-Bilişim  teknolojileri  ile  donatılmış  kullanıcı  odaklı  çalışma  alanları  ve  imkânları iyileştirilerek kütüphane hizmet kalitesini arttırmak

 

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2022

Güncelleme Tarihi: 8 Kasım 2022